วันจันทร์, 22 เมษายน 2567
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย

03.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน และการกระทำให้บุคลสูญหาย พ.ศ.2565
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2521
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย 2565
บทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติการทำงานของคน พ.ศ.2551
 

พระราชกำหนด

พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560
 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

6870-รายชื่อยกเว้นตรวจลงตรา จีนและคาซัค ลง 18 ก
กำหนดรายชื่อประเทศจีน,คาซัค ได้ไม่เกิน 30 วัน
ผ.30 คาซัค 1 มี.ค. - 31 ส.ค.67
ผ.30 อินเดีย
ผ.30-ม.17 ไต้หวัน
ผ.30-ม.17 ญี่ปุ่น ติดต่อธุรกิจ
ผ.90-ม.17 รัสเซีย

ประกาศกระทรวงมหาดไทยและประกาศกระทรวงแรงงาน

ประกาศกระทรวงมหาดไทย การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามมติ ครม. 5 ก.ค.2566
ประกาศกระทรวงแรงงาน การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามมติ ครม. 5 ก.ค.2566
ประกาศกระทรวงมหาดไทย การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามมติ ครม. 5 ก.ค.2566 ฉบับที่ 2
ประกาศกระทรวงแรงงาน การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามมติ ครม. 5 ก.ค.2566 ฉบับที่ 2
ประกาศกระทรวงมหาดไทย การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นกาลเฉพาะ ตามมติ ครม. 7 ก.พ.2566
ประกาศกระทรวงแรงงาน การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นกาลเฉพาะ ตามมติ ครม. 7 ก.พ.2566
ประกาศกระทรวงมหาดไทย การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามมติ ครม. 30 พ.ค.2566
ประกาศกระทรวงมหาดไทย การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามมติ ครม. 3 ต.ค.2566
ประกาศกระทรวงมหาดไทย การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามมติ ครม. 3 ต.ค.2566(2)
ประกาศกระทรวงแรงงาน การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามมติ ครม. 3 ต.ค.2566(3)
ประกาศกระทรวงแรงงาน การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามมติ ครม. 3 ต.ค.2566(4)
ประกาศกระทรวงแรงงาน การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามมติ ครม. 30 พ.ค.2566
ประกาศกระทรวงมหาดไทย การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ ตามมติ ครม. 5 ก.ค.2565
ประกาศกระทรวงมหาดไทย การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ ตามมติ ครม. 5 ก.ค.2565 ฉบับที่ 2
 
 
 แนวทางปฏิบัติในการลงและประทับตราอนุญาต
ผนวก ก. (มติ 29 ธ.ค.63 เดิม)
ผนวก ข. (มติ 20 ส.ค.62 เดิม)
ผนวก ค. (มติ 4 ส.ค.63 เดิม)
ผนวก ง. (สิ้นสุดโดยผลของกฎหมาย เดิม)
ผนวก จ. (มติ 28 ก.ย.64 เดิม)
ผนวก ฉ. (มติ 5 ก.ค.65 เดิม)
 

ระเบียบเกี่ยวกับการเบิกสวัสดิการ

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2533
กฏหมายและระเบียบเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ระเบียบการจ่ายเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
คู่มือ/องค์ความรู้ ด้านการเงินการคลัง เรื่อง ระเบียบค่าเช่าบ้านข้าราชการ
หลักเกณฑ์การจ่ายรักรักษาพยาบาล รพ.เอกชน
หลักเกณฑ์การรักษากรณีฉุกเฉิน รพ.เอกชน
ระเบียบการเบิกค่าการศึกษาบุตร
 

ระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ระเบียบค่าทำการล่วงเวลา พ.ศ.2538
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 

ระเบียบห้องกัก

คำสั่ง งาน 3 กก.5 สตม. ที่ 21/2545 ระเบียบและมาตรการปฏิบัติในการรับตัว ควบคุม ผู้ต้องหาหรือผู้ต้องกักคนต่างด้าว
คำสั่ง สตม. ที่ 88/2544 แนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับการประกันตัวคนต่างด้าวที่รอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
 

กฎหมายอาญา

พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.2477
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2499
 

หนังสือ ตร.

0029.132/ว 7 ลง 31 ม.ค.2562 แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคนต่างด้าว
0029.843/ ว 17 ลง 22 มิ.ย.2564 แนวทางปฏิบัติกรณีคนต่างด้าวเป็นผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาในคดีอาญา หรือถึงแก่ความตายโดยผิดธรรมชาติ
 

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจลงตราและการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา 28 ก.ย.2566
ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการแจ้งของเจ้าบ้าน เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถาน
ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการแจ้งของเจ้าบ้าน เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรมซึ่งรับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเข้าพักอาศัย
ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ การตำรวจไม่เกี่ยวกับคดีลักษณะที่ 34 การตรวจคนเข้าเมือง
ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ การตำรวจไม่เกี่ยวกับคดีลักษณะที่ 34 การตรวจคนเข้าเมือง (ฉบันที่5) พ.ศ. 2562
ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการขอพิสูจน์สัญชาติ พ.ศ. 2557
ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการแจ้งการเปลี่ยนที่พักอาศัย การย้ายที่พักอาศัย การเดินทางไปอยู่ต่างจังหวัดเกินยี่สิบสี่ชั่วโมง และการอยู่ในราชอาณาจักรเกินเก้าสิบวันของคนต่างด้าว
ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการแจ้งการเปลี่ยนที่พักอาศัยการย้ายที่พักอาศัยการเดินทางไปอยู่ต่างจังหวัดเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงและการอยู่ในราชอาณาจักรเกินเก้าสิบวันของคนต่างด้าว