วันจันทร์, 22 เมษายน 2567
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย

ประวัติความเป็นมา

 

 

พ.ศ.2494 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย ปรากฏตามหลักฐานตั้งขึ้นครั้งแรกเป็นด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอเชียงคาน เมื่อ 31  พ.ค.2494 ซึ่งประกาศอยู่ในราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ 36 เล่ม 68 หน้า 2377 ลงวันที่ 12 มิ.ย.2494 ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย สังกัดกองตรวจคนเข้าเมือง กรมตำรวจ

พ.ศ.2495 กองตรวจคนเข้าเมืองปรับโครงสร้าง เมื่อ 15 พ.ค.2495 มีกองกำกับการตรวจคนเข้าเมืองเขต ด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอเชียงคานอยู่ในสังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง เขต

พ.ศ.2503 ยก เลิกด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอเชียงคาน และตั้งตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย มีที่ตั้งอยู่ที่ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และตั้ง **ด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอท่าลี่** ขึ้นเป็นครั้งแรก ตั้งอยู่บนที่ว่าการอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อ 10 มิ.ย.2503 ประกาศอยู่ในราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ 56 เล่ม 77 หน้า 1679 ลงวันที่ 5 ก.ค.2503 ตรวจคนเข้าเมืองทั้งสองแห่งอยู่ในสังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองเขต

พ.ศ.2508 กองตรวจคนเข้าเมือง ปรับโครงสร้างจากกองกำกับการตรวจคนเข้าเมืองเขต เป็นกองกำกับการ 5 ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเลย และด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอท่าลี่ จึงอยู่ในสังกัดกองบังคับการ 5 ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2508 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค.2508

พ.ศ.2537  กองตรวจคนเข้าเมืองยกฐานะเป็นสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และปรับโครงสร้างหน่วยงานในสังกัดใหม่ "ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงคาน" และ "ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าลี่" ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 22 ) พ.ศ.2536 อยู่ในสังกัดกองตรวจคนเข้าเมือง 3 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 ม.ค.2537

พ.ศ.2548  สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองปรับโครงสร้างใหม่ ตามพระราชกฤษฏีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการเรียกอย่างอื่นใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2548 ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงคาน และ ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าลี่ อยู่ในสังกัดศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย.2548

พ.ศ.๒๕๕๒  สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองปรับโครงสร้างใหม่ และตั้ง ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย ขึ้น รับผิดชอบจังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดเลย อยู่ในสังกัดกองตรวจคนเข้าเมือง ๔ ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการเรียกอย่างอื่นใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 ยกเลิกส่วนราชการเดิมตามพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการเรียกอย่างอื่นใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

 

 

 

ผู้บริหาร ตรวจคนเข้าเมือง

 

พ.ต.อ.นพดล รักชาติ ผกก.ตม.จว.เลย  ธันวาคม 2566 - ปัจจุบัน

พ.ต.อ.ชนะพณ สุวรรณศรีนนท์ ผกก.ตม.จว.เลย กุมภาพันธ์ 2566 - ธันวาคม 2566

พ.ต.อ.ชาติชาย ตันติวุฒิวร ผกก.ตม.จว.เลย ธันวาคม 2564 - พฤศจิกายน 2566

พ.ต.อ.ชนะพณ สุวรรณศรีนนท์ ผกก.ตม.จว.เลย 2563 - ธันวาคม 2564

พ.ต.อ.ณัฐวุฒิ แสงเดือน ผกก.ตม.จว.เลย 2561 - 2562

พ.ต.อ.สุนทร อรุณนารา ผกก.ตม.จว.เลย 2559- 2561

พ.ต.ท.ปิยชัย  เรืองปาง สว.ตม.จว.เลย 2555 - 2559

พ.ต.ท.บุญเรือง เล็กน้อย สว.ตม.จว.เลย 2552-2555