Sunday, 26 May 2024
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย

Download documents

ประกาศ เรื่องการเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2562

          ด้วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี ได้ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เรื่อง กำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2562 ดังนี้

1. เปิดรับไม่เกินหนึ่งร้อยคน สำหรับคนต่างด้าวที่มีสัญชาติของแต่ละประเทศ และไม่เกินห้าสิบคน สำหรับคนต่างด้าวไร้สัญชาติ 

2. การเปิดยื่นรับคำขอ กำหนดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 จนถึงวันทำการสุดท้ายของปี พ.ศ. 2562 ในวันและเวลาราชการ

3. สถานที่ยื่นคำขอ :

ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นได้ที่ กองกำกับการ 1 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 (งานขอมีถิ่นที่อยู่) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี อาคารบี (ชั้น 2 ด้านทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ 7 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ในส่วนภูมิภาค ให้ยื่นคำขอ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่ที่ตนอยู่ 

ในกรณีที่ท้องที่นั้นไม่มีที่ทำการตรวจคนเข้าเมือง ให้ยื่นคำขอ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองที่ใกล้เคียง

 

--> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม PDF

 

1.1.1 บันทึก ผบช

1.1.2 ประกาศ สตม.-62

1.1.3 ราชกิจจา-เปิด 62

1.1.4 กำชับ62

1.1.5 คำร้องขอผ่อนผัน-เฉพาะด่าน-62

1.1.6 รับทราบไม่ครบหลักเกณฑ์แต่จะขอยื่น-62

1.1.7 ตารางรายชื่อตัวอย่างให้ด่าน-62

1.2.1 หลักเกณฑ์ในกำหนดมีครุฑ

1.2.2 Notification of Immigration Commissionมีครุฑ

1.2.3 กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2546)

2.1 คำแนะนำไทย

2.2 คำแนะนำอังกฤษ

2.3 เอกสารประกอบภาษาไทย-2562

2.4 เอกสารประกอบภาษาอังกฤษ-2562

2.5 แบบ ตม.9

2.6 ข้อมูลบุคคล-2562

2.7 ใบรับรองแพทย์-2562

2.8 แผนที่แสดงสถานที่พำนักอาศัยและสถานที่

2.9 ตัวอย่างหนังสือรับรองเงินเดือน-2562

2.10 ตัวอย่างหนังสือขอตรวจสอบประวัติการทำงาน

 

 

 

 

 

 

 

เกี่ยวกับยานพาหนะ
INFORMATION OF CONVEYANCE
เกี่ยวกับยานพาหนะ ตม.2 INFORMATION OF CONVEYANCE
บัญชีคน โดยสาร (ตม. ๓)
PASSENGER LIST
บัญชีคนโดยสาร ตม.3 PASSENGER LIST (TM.3)
อยู่ในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราว
STAY IN THE KINGDOM
คำขออนุญาต เพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป (ตม. ๗) APPLICATION FOR EXTENSION OF TEMPORARY STAY IN THE KINGDOM (TM.7)
กลับมาราชอาณาจักร
RE-ENTRY PERMIT INTO THE KINGDOM
คำขออนุญาต เพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (ตม. ๘) APPLICATION FOR RE-ENTRY PERMIT INTO THE KINGDOM (TM.8)
คำขอเพื่อมี ถิ่นที่อยู่
PERMANENT RESIDENCE
คำขอเพื่อมี ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (ตม. ๙) APPLICATION FOR PERMANENT RESIDENCE IN THE KINGDOM (TM.9)
แจ้งออก
ENDORSEMENT OF RE-ENTRY PERMIT
คำขอหลัก ฐานแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก (ตม. ๑๓) APPLICATION FOR ENDORSEMENT OF RE-ENTRY PERMIT (TM.13)
สำคัญถิ่นที่อยู่
CERTIFICATE OF RESIDENCE (TM.18)
คำร้องขอใบ สำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม. ๑๘) APPLICATION FOR SUBSTITUTE OF CERTIFICATE OF RESIDENCE (TM.18)
สำคัญถิ่นที่อยู่
CERTIFICATE OF RESIDENCE (by mail)
คำร้องขอ รับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต(ตม. ๒๐) APPLICATION FOR SUBSTITUTE OF CERTIFICATE OF RESIDENCE (TM.20)
คำร้องขอ
รับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม. ๒๐)
คำร้องขอ รับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม. ๒๐)
ตรวจลง ตราประทับ
NON-QUOTA IMMIGRANT VISA
คำขอตรวจลง ตราประทับคนเข้าเมืองนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะเข้ามามีถิ่นที่อยู่ใน ราชอาณาจักรเป็นรายปี (ตม. ๒๒) APPLICATION FOR NON-QUOTA IMMIGRANT VISA (TM.22)
ระหว่างขอมีถิ่นที่อยู่
TEMPORARY STAY DURING
คำขออนุญาต เพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวระหว่างขอมีถิ่นที่อยู่ (ตม. ๒๕) APPLICATION FOR EXTENTION OF TEMPORARY STAY DURING RESIDENT CONSIDERATION (TM.25)
แจ้งย้ายสถานที่พัก อาศัยและเดินทาง
CHANGE OF ADDRESS
แบบการ แจ้งย้ายสถานที่พักอาศัยและเดินทางไปอยู่ต่างจังหวัดเกิน ๒๔ ชั่วโมงของบุคคลต่างด้าว (ตม. ๒๘) FORM FOR ALIENS TO NOTIFY THEIR CHANGE OF ADDRESS (TM.28)
รับคนต่างด้าวเข้า
HOUSE MASTER OF THE RESIDENCE
แบบการแจ้ง รับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย สำหรับเจ้าบ้าน เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเคหะสถาน (ตม. ๓๐) NOTIFICATION FROM FOR HOUSE MASTER, OWNER OR THE POSSESSOR OF THE RESIDENCE WHERE ALIEN HAS STAYED (TM.30)
แจ้งอยู่เกินกว่า ๙๐ วัน
STAYING LONGER THAN 90 DAYS
แบบการ แจ้งอยู่เกินกว่า ๙๐ วันของบุคคลต่างด้าว (ตม. ๔๗) FORM FOR ALIEN TO NOTIFY OF STAYING LONGER THAN 90 DAYS (TM.47)
เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
CHANGE OF VISA
คำขอ เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (ตม. ๘๖) APPLICATION FOR CHANGE OF VISA (TM.86)
รับการตรวจลงตรา
APPLICATION FOR VISA
คำขอรับการ ตรวจลงตรา (ตม. ๘๗) APPLICATION FOR VISA (TM.87)
แบบ แจ้งพาสปอร์ตสูญหาย
หรือถูกขโมย
แบบ แจ้งพาสปอร์ตสูญหายหรือถูกขโมย
แบบแจ้ง
เปลี่ยนพาสปอร์ตใหม่ เปลี่ยนพาสปอร์ตใหม่
แบบแจ้ง เปลี่ยนพาสปอร์ตใหม่
ย้ายตราประทับ
TRANSFER STAMP TO NEW PASSPORT
คำ ขอให้ย้ายตราประทับลงหนังสือเดินทางเล่มใหม่ TRANSFER STAMP TO NEW PASSPORT
ทำงานในมูลนิธิ
องค์กรสาธารณกุศล /สมาคม
แบบ แจ้งคนต่างด้าวทำงานในมูลนิธิ/สมาคม/องค์กรสาธารณกุศล
แบบขอ
หนังสือรับรองถิ่นที่พัก อาศัยในประเทศ
แบบขอ หนังสือรับรองถิ่นที่พักอาศัยในประเทศ
ย้ายตราประทับ
ลงในหนังสือเดินทางใหม่ สำหรับการขอมีถิ่นที่อยู่
แบบขอย้ายตรา ประทับลงในหนังสือเดินทางใหม่สำหรับการขอมีถิ่นที่อยู่
แบบบันทึกข้อมูล
ข้อมูลบุคคล
สำหรับการขอมีถิ่นที่อยู่
แบบบันทึกข้อมูลบุคคลสำหรับการขอมีถิ่นที่อยู่
แบบขอ
ใบรับรองแพทย์ สำหรับการขอมีถิ่นที่อยู่
ใบรับรองแพทย์สำหรับการขอมีถิ่นที่อยู่
แบบขอใช้
บริการแจ้งที่พักอาศัย โดยระบบอินเตอร์เน็ต
แบบขอใช้ บริการแจ้งที่พักอาศัยโดยระบบอินเตอร์เน็ต
แบบหนังสือรับรอง
คนต่างด้าวเข้าทำงาน (สตม.๑)
แบบ หนังสือรับรองคนต่างด้าวเข้าทำงาน (สตม.๑)
รับทราบเงื่อนไข
ACKNOWLEDGEMENT OF THE CONDITIONS
แบบ หนังสือรับทราบเงื่อนไขการอนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักร (สตม.๒) ACKNOWLEDGEMENT OF THE CONDITIONS FOR PERMITTED CONTINUATION OF STAY IN THE KINGDOM OF THAILAND
หนังสือชี้แจงเหตุหล
และความจำเป็นในการจ้างคนต่างด้าว
ตัวอย่าง หนังสือชี้แจงเหตุหลและความจำเป็นในการจ้างคนต่างด้าว
รายงานเอกสาร
ขออยู่ต่อเพื่อการธุรกิจ (ใหม่สุด 2553)
รายงานเอกสารขออยู่ต่อเพื่อการธุรกิจ (ใหม่สุด 2553)