วันพุธ, 21 มีนาคม 2561
บริการด้วยมาตรฐานสากล ดูแลความมั่นคงด้วยใจ เพื่อให้ไทยเป็นมาตุภูมที่มั่นคงปลอดภัย
พ.ต.อ.สุนทร อรุณนารา
ผกก.ตม.จว.เลย

 

ประวัติความเป็นมา

 

 

พ.ศ.2494 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย ปรากฏตามหลักฐานตั้งขึ้นครั้งแรกเป็นด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอเชียงคาน เมื่อ 31  พ.ค.2494 ซึ่งประกาศอยู่ในราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ 36 เล่ม 68 หน้า 2377 ลงวันที่ 12 มิ.ย.2494 ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย สังกัดกองตรวจคนเข้าเมือง กรมตำรวจ

พ.ศ.2495 กองตรวจคนเข้าเมืองปรับโครงสร้าง เมื่อ 15 พ.ค.2495 มีกองกำกับการตรวจคนเข้าเมืองเขต ด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอเชียงคานอยู่ในสังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง เขต

พ.ศ.2503 ยก เลิกด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอเชียงคาน และตั้งตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย มีที่ตั้งอยู่ที่ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และตั้ง **ด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอท่าลี่** ขึ้นเป็นครั้งแรก ตั้งอยู่บนที่ว่าการอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อ 10 มิ.ย.2503 ประกาศอยู่ในราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ 56 เล่ม 77 หน้า 1679 ลงวันที่ 5 ก.ค.2503 ตรวจคนเข้าเมืองทั้งสองแห่งอยู่ในสังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองเขต

พ.ศ.2508 กองตรวจคนเข้าเมือง ปรับโครงสร้างจากกองกำกับการตรวจคนเข้าเมืองเขต เป็นกองกำกับการ 5 ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเลย และด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอท่าลี่ จึงอยู่ในสังกัดกองบังคับการ 5 ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2508 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค.2508

พ.ศ.2537  กองตรวจคนเข้าเมืองยกฐานะเป็นสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และปรับโครงสร้างหน่วยงานในสังกัดใหม่ "ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงคาน" และ "ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าลี่" ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 22 ) พ.ศ.2536 อยู่ในสังกัดกองตรวจคนเข้าเมือง 3 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 ม.ค.2537

พ.ศ.2548  สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองปรับโครงสร้างใหม่ ตามพระราชกฤษฏีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการเรียกอย่างอื่นใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2548 ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงคาน และ ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าลี่ อยู่ในสังกัดศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย.2548

พ.ศ.๒๕๕๒  สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองปรับโครงสร้างใหม่ และตั้ง ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย ขึ้น รับผิดชอบจังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดเลย อยู่ในสังกัดกองตรวจคนเข้าเมือง ๔ ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการเรียกอย่างอื่นใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 ยกเลิกส่วนราชการเดิมตามพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการเรียกอย่างอื่นใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

 

 

ผู้บริหาร ตรวจคนเข้าเมือง

พ.ต.ท.บุญเรือง เล็กน้อย สว.ตม.จว.เลย 2552-2555

พ.ต.ท.ปิยชัย  เรืองปาง สว.ตม.จว.เลย 2555 - ปัจจุบัน

พ.ต.อ.สุนทร อรุณนารา ผกก.ตม.จว.เลย 2555 - ปัจจุบัน

 

 

 

 

Top 10 Best Product in Beauty and Health For 2017 Top 10 Best Product in Camera and Drone For 2017 Top 10 Best Product in Kindle eBooks For 2017 Top 10 Best Product in Handmade Furniture in 2017 Top 10 Best Product in toy and games for kids in 2017