วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย

โครงการฝึกอบรมความรู้ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  (2)

วันที่ 9  มกราคม  2567 เวลา 09.00 – 17.00 น.

พ.ต.อ.นพดล รักชาติ   ผกก.ตม.จว.เลย

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมความรู้ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) โดยมีคณะวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช.  และ พล.ต.ท.อิทธิพล  อิทธิสารรณชัย  ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ร่วมบรรยาย  ณ ห้องปทุมวัน ชั้น 29 อาการที่ทำการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (เมืองทองธานี) และการประชุมผ่านระบบทางไกล ณ ที่ตั้งหน่วย สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการประมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) มีหัวข้อการอบรมดังต่อไปนี้  1. เจตจำนงในการป้องกันปราบปรามการทุจริตของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  2. การต่อต้านการทุจริต  3. การขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of Interest : COI)   4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

 

ดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก  พบปะประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ ณ จุดบริการ One Stop Service (2)

11-04-2567 Hits:98 18.การมีส่วนร่วมของหัวหน้า Super User

 วันที่ 15 มีนาคม  2567  เวลา  10.00 น. พันตำรวจเอกนพดล รักชาติ ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย    ดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก  พบปะประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ ณ จุดบริการ One Stop Service  เพื่อสุ่มสอบถามการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์หรือพบเห็นพฤติกรรมการทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่  พร้อมทั้งได้เชิญชวนให้ประชาชนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)...

Read more

ตม.จว.เลย ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือผลประโ…

14-03-2567 Hits:136 18.การมีส่วนร่วมของหัวหน้า Super User

วันนี้ 13 มี.ค.67 เวลา 14.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.นพดล รักชาติผกก.ตม.จว.เลย, พ.ต.ท.หญิง อารมณ์ ขวัญเนตร รอง ผกก.ตม.จวเลย พบปะตัวแทนเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการและประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ณ ห้องประชุมด่านตรวจคนเข้าเมือง(จุดตรวจคนเข้าเมืองท่าลี่) โดยมีหน่วยตัวแทน ด่านศุลกากร, แพทย์ตรวจคนเข้าเมือง...

Read more

ตม.จว.เลย ประชุมคณะทำงานติดตามผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int…

09-03-2567 Hits:120 18.การมีส่วนร่วมของหัวหน้า Super User

วันนี้ 22 ก.พ.67 เวลา 09.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.นพดล รักชาติผกก.ตม.จว.เลย,พ.ต.ท.จตุพล ยันต์นาวา รอง ผกก.ตม.จว.เลย, พ.ต.ท.หญิง อารมณ์ ขวัญเนตร รอง ผกก.ตม.จว.เลย ประชุมคณะทำงานติดตามผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and...

Read more

พ.ต.อ.นพดล รักชาติ ผกก.ตม.จว.เลย เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด…

09-03-2567 Hits:117 18.การมีส่วนร่วมของหัวหน้า Super User

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ตม.จว.เลย ได้ดำเนินการประชุมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assesment : ITA) ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี พ.ต.อ.นพดล รักชาติ ผกก.ตม.จว.เลย เป็นประธานการประชุม ...

Read more

ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy)

09-03-2567 Hits:137 18.การมีส่วนร่วมของหัวหน้า Super User

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.นพดล รักชาติ ผกก.ตม.จว.เลย ได้ประชุมทำความเข้าใจและกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.เลย และร่วมกันประกาศประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตามประกาศตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย เรื่องประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift...

Read more

พบปะพูดคุยกับประชาชน

09-03-2567 Hits:98 18.การมีส่วนร่วมของหัวหน้า Super User

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 พ.ต.อ.นพดล รักชาติ ผกก.ตม.จว.เลย และข้าราชการในสังกัด ตม.จว.เลย พบปะพูดคุยกับประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการที่ทำการแห่งใหม่ และด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงคาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่า ตม.จว.เลย มีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ และแสวงหาความร่วมมือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแส ช่องทางการร้องเรียน หากพบเห็นหรือสงสัยการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย สามารถแจ้งข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง...

Read more

โครงการฝึกอบรมความรู้ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  (2)

09-03-2567 Hits:94 18.การมีส่วนร่วมของหัวหน้า Super User

วันที่ 9  มกราคม  2567 เวลา 09.00 – 17.00 น. พ.ต.อ.นพดล รักชาติ   ผกก.ตม.จว.เลย เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมความรู้ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) โดยมีคณะวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช.  และ พล.ต.ท.อิทธิพล  อิทธิสารรณชัย  ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ร่วมบรรยาย  ณ...

Read more

ตม.จว.เลย ประชุมคณะทำงานติดตามผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Inte…

09-03-2567 Hits:103 18.การมีส่วนร่วมของหัวหน้า Super User

วันนี้ 22 ก.พ.67 เวลา 09.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.นพดล รักชาติ ผกก.ตม.จว.เลย,พ.ต.ท.จตุพล ยันต์นาวา รอง ผกก.ตม.จว.เลย, พ.ต.ท.หญิง อารมณ์ ขวัญเนตร รอง ผกก.ตม.จว.เลย ประชุมคณะทำงานติดตามผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity an...

Read more

พ.ต.อ.นพดล รักชาติ ผกก.ตม.จว.เลย เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด…

25-02-2567 Hits:99 18.การมีส่วนร่วมของหัวหน้า Super User

วันที่ ( 15 ก.พ.67) เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.นพดล รักชาติ ผกก.ตม.จว.เลย เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2567 ของ ตม.จว.เลย พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม...

Read more

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (2)

20-02-2567 Hits:107 18.การมีส่วนร่วมของหัวหน้า Super User

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 1 ก.ค.67 (double arrow right) หรือคลิกลิงก์ด้านล่าง (double...

Read more