วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย

18.การมีส่วนร่วมของหัวหน้าตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง

ดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก  พบปะประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ ณ จุดบริการ One Stop Service (2)

 วันที่ 15 มีนาคม  2567  เวลา  10.00 น.

พันตำรวจเอกนพดล รักชาติ ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย

   ดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก  พบปะประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ ณ จุดบริการ One Stop Service  เพื่อสุ่มสอบถามการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์หรือพบเห็นพฤติกรรมการทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่  พร้อมทั้งได้เชิญชวนให้ประชาชนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และประชาสัมพันธ์การเข้าถึงช่องทางการตอบแบบวัด EIT แก่ผู้มาติดต่อขอรับบริการผ่านทางเว็บไซต์ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ   โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ประจำจุดให้บริการทุกนายประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำผู้มาติดต่อราชการเพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบวัด EIT อย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแส ช่องทางการร้องเรียน หากพบเห็นหรือสงสัยการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ สามารถแจ้งข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตามประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อนำข้อมูลต่างๆ มายกระดับการให้บริการประชาชนของหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยได้อย่างเหมาะสม และสามารถนำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปเป็นกรอบในการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการและการอำนวยความสะดวกต่อประชาชนให้เข้าถึงการบริการด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานของหน่วยงานต่อไป

 

ตม.จว.เลย ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

วันนี้ 13 มี.ค.67 เวลา 14.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.นพดล รักชาติผกก.ตม.จว.เลย, พ.ต.ท.หญิง อารมณ์ ขวัญเนตร รอง ผกก.ตม.จวเลย พบปะตัวแทนเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการและประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ณ ห้องประชุมด่านตรวจคนเข้าเมือง(จุดตรวจคนเข้าเมืองท่าลี่) โดยมีหน่วยตัวแทน ด่านศุลกากร, แพทย์ตรวจคนเข้าเมือง, กองร้อยทหารพราน, ด่านตรวจพืช, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านนากะเซ็ง เพื่อประชาสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานข้างเคียงในการต่อต้านการทุจริตและติดตามสอบถามผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสังกัด และการประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแส ช่องทางการร้องเรียน หากพบเห็นหรือสงสัยการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย สามารถแจ้งข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตามประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พร้อมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันในพื้นที่ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งในการป้องกันการรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด เพื่อนำข้อมูลต่างๆ มายกระดับการให้บริการประชาชนของหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม และสามารถนำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปเป็นกรอบในการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการและการอำนวยความสะดวกต่อประชาชนให้เข้าถึงการบริการด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานของหน่วยงานต่อไป

พ.ต.อ.นพดล รักชาติ ผกก.ตม.จว.เลย เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2567

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น.

ตม.จว.เลย

ได้ดำเนินการประชุมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assesment : ITA) ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี พ.ต.อ.นพดล รักชาติ ผกก.ตม.จว.เลย เป็นประธานการประชุม  ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และทำความเข้าใจกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assesment : ITA) ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

ตม.จว.เลย ประชุมคณะทำงานติดตามผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

วันนี้ 22 ก.พ.67 เวลา 09.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.นพดล รักชาติผกก.ตม.จว.เลย,พ.ต.ท.จตุพล ยันต์นาวา รอง ผกก.ตม.จว.เลย, พ.ต.ท.หญิง อารมณ์ ขวัญเนตร รอง ผกก.ตม.จว.เลย ประชุมคณะทำงานติดตามผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตม.จว.เลย ประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม ศปก.ตม.จว.เลย โดยมีข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy)

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น.

พ.ต.อ.นพดล รักชาติ ผกก.ตม.จว.เลย

ได้ประชุมทำความเข้าใจและกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.เลย และร่วมกันประกาศประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตามประกาศตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย เรื่องประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567  เพื่อเป็นการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest) การรับสินบน ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ จึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่  โดยได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกนายทราบถึงวัตถุประสงค์ แนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน มาตรการการลงโทษ/การฝ่าฝืนแนวทางปฏิบัติ มาตรการติดตามตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชา และช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสจากการแสวงหาความร่วมมือจากภาคประชาชน รวมทั้งขั้นตอนการคุ้มครองประชาชนผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส.

 

ดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก  พบปะประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ ณ จุดบริการ One Stop Service (2)

11-04-2567 Hits:98 18.การมีส่วนร่วมของหัวหน้า Super User

 วันที่ 15 มีนาคม  2567  เวลา  10.00 น. พันตำรวจเอกนพดล รักชาติ ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย    ดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก  พบปะประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ ณ จุดบริการ One Stop Service  เพื่อสุ่มสอบถามการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์หรือพบเห็นพฤติกรรมการทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่  พร้อมทั้งได้เชิญชวนให้ประชาชนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)...

Read more

ตม.จว.เลย ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือผลประโ…

14-03-2567 Hits:135 18.การมีส่วนร่วมของหัวหน้า Super User

วันนี้ 13 มี.ค.67 เวลา 14.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.นพดล รักชาติผกก.ตม.จว.เลย, พ.ต.ท.หญิง อารมณ์ ขวัญเนตร รอง ผกก.ตม.จวเลย พบปะตัวแทนเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการและประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ณ ห้องประชุมด่านตรวจคนเข้าเมือง(จุดตรวจคนเข้าเมืองท่าลี่) โดยมีหน่วยตัวแทน ด่านศุลกากร, แพทย์ตรวจคนเข้าเมือง...

Read more

ตม.จว.เลย ประชุมคณะทำงานติดตามผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int…

09-03-2567 Hits:119 18.การมีส่วนร่วมของหัวหน้า Super User

วันนี้ 22 ก.พ.67 เวลา 09.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.นพดล รักชาติผกก.ตม.จว.เลย,พ.ต.ท.จตุพล ยันต์นาวา รอง ผกก.ตม.จว.เลย, พ.ต.ท.หญิง อารมณ์ ขวัญเนตร รอง ผกก.ตม.จว.เลย ประชุมคณะทำงานติดตามผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and...

Read more

พ.ต.อ.นพดล รักชาติ ผกก.ตม.จว.เลย เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด…

09-03-2567 Hits:116 18.การมีส่วนร่วมของหัวหน้า Super User

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ตม.จว.เลย ได้ดำเนินการประชุมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assesment : ITA) ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี พ.ต.อ.นพดล รักชาติ ผกก.ตม.จว.เลย เป็นประธานการประชุม ...

Read more

ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy)

09-03-2567 Hits:136 18.การมีส่วนร่วมของหัวหน้า Super User

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.นพดล รักชาติ ผกก.ตม.จว.เลย ได้ประชุมทำความเข้าใจและกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.เลย และร่วมกันประกาศประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตามประกาศตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย เรื่องประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift...

Read more

พบปะพูดคุยกับประชาชน

09-03-2567 Hits:98 18.การมีส่วนร่วมของหัวหน้า Super User

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 พ.ต.อ.นพดล รักชาติ ผกก.ตม.จว.เลย และข้าราชการในสังกัด ตม.จว.เลย พบปะพูดคุยกับประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการที่ทำการแห่งใหม่ และด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงคาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่า ตม.จว.เลย มีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ และแสวงหาความร่วมมือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแส ช่องทางการร้องเรียน หากพบเห็นหรือสงสัยการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย สามารถแจ้งข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง...

Read more

โครงการฝึกอบรมความรู้ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  (2)

09-03-2567 Hits:93 18.การมีส่วนร่วมของหัวหน้า Super User

วันที่ 9  มกราคม  2567 เวลา 09.00 – 17.00 น. พ.ต.อ.นพดล รักชาติ   ผกก.ตม.จว.เลย เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมความรู้ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) โดยมีคณะวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช.  และ พล.ต.ท.อิทธิพล  อิทธิสารรณชัย  ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ร่วมบรรยาย  ณ...

Read more

ตม.จว.เลย ประชุมคณะทำงานติดตามผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Inte…

09-03-2567 Hits:103 18.การมีส่วนร่วมของหัวหน้า Super User

วันนี้ 22 ก.พ.67 เวลา 09.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.นพดล รักชาติ ผกก.ตม.จว.เลย,พ.ต.ท.จตุพล ยันต์นาวา รอง ผกก.ตม.จว.เลย, พ.ต.ท.หญิง อารมณ์ ขวัญเนตร รอง ผกก.ตม.จว.เลย ประชุมคณะทำงานติดตามผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity an...

Read more

พ.ต.อ.นพดล รักชาติ ผกก.ตม.จว.เลย เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด…

25-02-2567 Hits:98 18.การมีส่วนร่วมของหัวหน้า Super User

วันที่ ( 15 ก.พ.67) เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.นพดล รักชาติ ผกก.ตม.จว.เลย เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2567 ของ ตม.จว.เลย พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม...

Read more

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (2)

20-02-2567 Hits:107 18.การมีส่วนร่วมของหัวหน้า Super User

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 1 ก.ค.67 (double arrow right) หรือคลิกลิงก์ด้านล่าง (double...

Read more