วันพุธ, 07 มิถุนายน 2566
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย
พ.ต.อ.ชนะพณ สุวรรณศรีนนท์
ผกก.ตม.จว.เลย

 

 

 

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ด้านการบริการทั่วไป

Queue Online  

 

Presentation

 

 

 

 

 

อัตรากำลังพล

โครงสร้าง ตม.เลย

พ.ต.อ.ชาติชาย ตันติวุฒิวร
ผกก.ตม.จว.เลย

 

พ.ต.ท.หญิง อารมณ์ ขวัญเนตร
รอง ผกก.ตม.จว.เลย
พ.ต.ท.หญิง ณฐิตา ภูนาเงิน
รอง ผกก.ตม.จว.เลย
 

พ.ต.ท หญิง ญดานุช สอนสุภาพ
สว.ตม.จว. เลย
พ.ต.ต.โสภณ ศิลารัตน์
สว.ตม.จว. เลย
ว่าที่ พ.ต.ต.อนันต์ ช่วยแก้ว
สว.ตม.จว. เลย

 

 

ภารกิจและหน้าที่

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมทั้งงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

 

ภารกิจหน้าที่แบ่งเป็นกลุ่มงานประกอบด้วย

๑. งานอำนวยการ

๒. งานบริการคนต่างด้าว

๓.งานตรวจบุคคลและพาหนะ

๔. งานสืบสวนปราบปราม และส่งกลับ

 

 

[ ๑.๑ งานอำนวยการ ]

๑.๑.๑ งานธุรการ และงานสารบรรณ
๑.๑.๒ งานบริหารงานบุคคล
๑.๑.๓ งานสวัสดิการ และการขอพักอาศัยในอาคารบ้านพัก
๑.๑.๔ งานดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนด จัดทำ ติดตาม ประเมินผลแผนงานนโยบาย โครงการต่างๆ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
๑.๑.๕ งานจัดทำสถิติ
๑.๑.๖ งานวิชาการ
๑.๑.๗ งานจัดการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการตำรวจและลูกจ้าง
๑.๑.๘ งานร้องทุกข์ ร้องเรียน งานคดีวินัย และงานกฎหมาย
๑.๑.๙ งานดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี
๑.๑.๑๐ งานจัดสรรและบริหารเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
๑.๑.๑๑ งานพัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่
๑.๑.๑๒ งานดำเนินการเกี่ยวกับเงินค่าธรรมเนียม เงินค่าปรับ
๑.๑.๑๓ งานเบิกจ่ายค่าอาหารคนต่างด้าวซึ่งต้องกักและคนอพยพ
๑.๑.๑๔ งานรับ-จ่าย และเก็บรักษาเงินประกันและหลักประกัน
๑.๑.๑๕ งานประชาสัมพันธ์
๑.๑.๑๖ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องหรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

[  ๑.๒ งานบริการคนต่างด้าว  ]

๑.๒.๑ งานดำเนินการรับคำขอการเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
๑.๒.๒ งานการขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
๑.๒.๓ งานดำเนินการอนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก
๑.๒.๔ งานตรวจลงตรา และงานเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
๑.๒.๕ งานออกใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.๑๕ ตม.๑๖)
๑.๒.๖ งานออกใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.๑๗)กรณีสูญหาย ชำรุด หรือหมดหน้าตราประทับ
๑.๒.๗ งานสลักหลังแจ้งออกและขอตรวจลงตราเพื่อกลับเข้ามาอีก
๑.๒.๘ งานรับแจ้งที่พักอาศัยคนต่างด้าวเกินกว่า ๙๐ วัน
๑.๒.๙ งานรับแจ้งคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยจากสถานประกอบการ
๑.๒.๑๐ งานตรวจสอบข้อมูลกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย
๑.๒.๑๑ งานเปรียบเทียบปรับ
๑.๒.๑๒ งานการเปลี่ยนใช้หนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง เล่มใหม่ กรณีสูญหาย หมดอายุ หรือหมดหน้าตราประทับ
๑.๒.๑๓ งานแก้ไขตราประทับ
๑.๒.๑๔ งานแก้ไขสัญชาติในใบสำคัญถิ่นที่อยู่
๑.๒.๑๕ งานดำเนินการกรณีคนต่างด้าวเสียชีวิต
๑.๒.๑๖ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง หรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

[  ๑.๓ งานตรวจบุคคลและพาหนะ ]
๑.๓.๑ งานอนุญาตเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
๑.๓.๒ ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจบุคคลและพาหนะที่เข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร หรือผ่านราชอาณาจักร
๑.๓.๓ ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจลงตราให้กับคนต่างด้าว
๑.๓.๔ งานเปรียบเทียบปรับ
๑.๓.๕ งานแก้ไขการอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่
๑.๓.๖ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง


[  ๑.๔ งานสืบสวนปราบปราม และผลักดันส่งกลับ ]
๑.๔.๑ การปราบปรามและสืบสวนผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์รวมทั้งความผิดอาญาอื่นใด ที่เกี่ยวเนื่องมาจากความผิดตามกฎหมายว่า ด้วยคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
๑.๔.๒ การปราบปรามดำเนินคดี และขยายผลการกระทำความผิดของคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง แรงงานผิดกฎหมายคนต่างด้าวผู้มีอิทธิพล
๑.๕.๓ ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
๑.๔.๔ การสืบสวนหาข่าวด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าว รวมถึงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก่อการ ร้ายสากล และอาชญากรรมข้ามชาติ
๑.๔.๕ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑.๔.๖ งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย (ศขส.ตม.จว.เลย)
.๕.๗ ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมตัวคนต่างด้าวที่รอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
๑.๕.๘ ดำเนินการเกี่ยวกับคนต่างด้าวที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรหรือถูกเพิกถอนการอนุญาต ๑.๕.๔ ดำเนินการเกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีหรือไม่มีประกันหรือหลักประกันของคนต่างด้าวที่ถูกกัก ตัว ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
๑.๕.๙ การดำเนินการเกี่ยวกับการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
๑.๕.๑๐ การพิสูจน์สัญชาติ
๑.๕.๑๑ งานดำเนินการเกี่ยวกับคนต่างด้าวที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักร
๑.๕.๑๒ งานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย
๑.๕.๑๓ งานจัดทำบัญชีรายชื่อคนต้องห้ามและคนต่างด้าวอพยพ
๑.๔.๑๔ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องหรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

พื้นที่รับผิดชอบ

เขตพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดเลย

พื้นที่รับผิดชอบตามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบ หรือพื้นที่การปกครองของส่วนราชการลง 7 ก.ย.2552 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลยตั้งอยู่ที่จังหวัดเลยมีเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือ เขตพื้นที่การปกครอง คือ จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดเลย

 

 

ข้อมูลท้องถิ่น

จังหวัดเลยตั้งอยู่บนพื้นที่ราบสูงโคราช ที่เรียกว่าแอ่งสกลนครภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาในแนวทิศเหนือใต้ โดยมีที่ราบลุ่มระหว่างหุบเขา ขนาดไม่ใหญ่มากนักสลับอยู่แนวเทือกเขาเหล่านั้น เขตการปกครอง แบ่งการปกครองออกเป็น 14 อำเภอ 89 ตำบล 916 หมู่บ้าน 1 เทศบาลเมือง 25เทศบาลตำบล 74 อบต. 1 อบจ.ประชากร จำนวนประชากร 620,780 คน เป็นชาย 314,015คน เป็นหญิง 306,765 คน จำนวนครัวเรือน 181,608 ครัวเรือน (สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ณวันที่ 31 ธันวาคม 2552)จังหวัดเลย

 


 

ที่ตั้งของจังหวัด

ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 520 กม.

ทิศเหนือ ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทือกเขาเพชรบูรณ์ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอนครไทย อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกทิศตะวันออก

ติดต่อกับ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย อำเภอน้ำโสม อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดอุดรธานี และอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภูทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอ

น้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

จังหวัดเลยมีพื้นที่ชายแดนติดต่อกับสปป.ลาว คิดเป็น ความยาว 197 กม. มีแม่น้ำโขงและแม่น้ำเหือง และแนวสันเขาเป็นแนวพรมแดน ติดต่อกับแขวงไชยะบุลีและแขวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว แม่น้ำเหืองระยะทางยาว 123 กม.อยู่ในเขตอำเภอท่าลี่ อำเภอ ภูเรือ อำเภอด่านซ้าย และอำเภอนาแห้ว แม่น้ำโขงระยะทางยาว 71 กม. อยู่ในเขตอำเภอปากชม และอำเภอเชียงคาน
ประกาศ เรื่องการปรับโครงสร้างตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2522 และกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับ

การหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2522 ยกเลิกส่วนราชการเดิมตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนัก

งานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่าง อื่นในสำนักงาน

ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้วจัดตั้งส้วนราชการใหม่ ประกอบกับมติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน

2552 ได้อนุมัติยุบเลิกตำแหน่งต่างๆ ในส่วนราชการเดิม กำหนดตำแหน่งให้ส่วนราชการใหม่ นั้น

ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย เป็นหน่วยงานที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามโครงสร้างใหม่ดังกล่าวข้างต้น โดยทำการยุบรวม

ด่าน ตม.เชียงคาน และด่าน ตม.ท่าลี่ เข้าด้วยกัน เป็นตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย และมีที่ทำการอยู่ที่ อ.เชียงคาน จว.เลย ( ตม.เชียงคานเดิม)

ในส่วนด่าน ตม.เชียงคาน และด่าน ตม.ท่าลี่ คงทำหน้าที่เป็นเพียงจุดตรวจบุคคลและพาหนะเดินทางเข้า ออกราชอาณาจักรเท่านั้น ดังนั้น

หากส่วนราชการหรือบุคคลใดที่เคยติดต่อราชการกับ ด่าน ตม.ท่าลี่ เช่น งานขออยู่ต่อคนต่างด้าว งานส่งกลับผลักดัน งานแจ้งที่พักอาศัย

หรืองานธุรการต่างๆ ยกเว้น งานสงวนสิทธิเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก ( RE-ENTRY ) ขอความกรุณาติดต่อที่ ตรวจคนเข้าเมือง

จังหวัดเลย อ.เชียงคาน จว.เลย ตั้งอยู่เลขที่ 32 หมู่ 2 ถ.ชายโขง ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จว.เลย หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

โทร. 042-821911