วันพุธ, 07 มิถุนายน 2566
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย
พ.ต.อ.ชนะพณ สุวรรณศรีนนท์
ผกก.ตม.จว.เลย

 

 

 

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ด้านการบริการทั่วไป

Queue Online  

 

Presentation

 

 

 

 

 

พื้นที่รับผิดชอบ

เขตพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดเลย

พื้นที่รับผิดชอบตามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบ หรือพื้นที่การปกครองของส่วนราชการลง 7 ก.ย.2552 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลยตั้งอยู่ที่จังหวัดเลยมีเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือ เขตพื้นที่การปกครอง คือ จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดเลย

 

 

ข้อมูลท้องถิ่น

จังหวัดเลยตั้งอยู่บนพื้นที่ราบสูงโคราช ที่เรียกว่าแอ่งสกลนครภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาในแนวทิศเหนือใต้ โดยมีที่ราบลุ่มระหว่างหุบเขา ขนาดไม่ใหญ่มากนักสลับอยู่แนวเทือกเขาเหล่านั้น เขตการปกครอง แบ่งการปกครองออกเป็น 14 อำเภอ 89 ตำบล 916 หมู่บ้าน 1 เทศบาลเมือง 25เทศบาลตำบล 74 อบต. 1 อบจ.ประชากร จำนวนประชากร 620,780 คน เป็นชาย 314,015คน เป็นหญิง 306,765 คน จำนวนครัวเรือน 181,608 ครัวเรือน (สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ณวันที่ 31 ธันวาคม 2552)จังหวัดเลย

 


 

ที่ตั้งของจังหวัด

ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 520 กม.

ทิศเหนือ ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทือกเขาเพชรบูรณ์ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอนครไทย อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกทิศตะวันออก

ติดต่อกับ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย อำเภอน้ำโสม อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดอุดรธานี และอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภูทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอ

น้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

จังหวัดเลยมีพื้นที่ชายแดนติดต่อกับสปป.ลาว คิดเป็น ความยาว 197 กม. มีแม่น้ำโขงและแม่น้ำเหือง และแนวสันเขาเป็นแนวพรมแดน ติดต่อกับแขวงไชยะบุลีและแขวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว แม่น้ำเหืองระยะทางยาว 123 กม.อยู่ในเขตอำเภอท่าลี่ อำเภอ ภูเรือ อำเภอด่านซ้าย และอำเภอนาแห้ว แม่น้ำโขงระยะทางยาว 71 กม. อยู่ในเขตอำเภอปากชม และอำเภอเชียงคาน
ประกาศ เรื่องการปรับโครงสร้างตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2522 และกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับ

การหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2522 ยกเลิกส่วนราชการเดิมตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนัก

งานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่าง อื่นในสำนักงาน

ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้วจัดตั้งส้วนราชการใหม่ ประกอบกับมติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน

2552 ได้อนุมัติยุบเลิกตำแหน่งต่างๆ ในส่วนราชการเดิม กำหนดตำแหน่งให้ส่วนราชการใหม่ นั้น

ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย เป็นหน่วยงานที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามโครงสร้างใหม่ดังกล่าวข้างต้น โดยทำการยุบรวม

ด่าน ตม.เชียงคาน และด่าน ตม.ท่าลี่ เข้าด้วยกัน เป็นตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย และมีที่ทำการอยู่ที่ อ.เชียงคาน จว.เลย ( ตม.เชียงคานเดิม)

ในส่วนด่าน ตม.เชียงคาน และด่าน ตม.ท่าลี่ คงทำหน้าที่เป็นเพียงจุดตรวจบุคคลและพาหนะเดินทางเข้า ออกราชอาณาจักรเท่านั้น ดังนั้น

หากส่วนราชการหรือบุคคลใดที่เคยติดต่อราชการกับ ด่าน ตม.ท่าลี่ เช่น งานขออยู่ต่อคนต่างด้าว งานส่งกลับผลักดัน งานแจ้งที่พักอาศัย

หรืองานธุรการต่างๆ ยกเว้น งานสงวนสิทธิเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก ( RE-ENTRY ) ขอความกรุณาติดต่อที่ ตรวจคนเข้าเมือง

จังหวัดเลย อ.เชียงคาน จว.เลย ตั้งอยู่เลขที่ 32 หมู่ 2 ถ.ชายโขง ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จว.เลย หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

โทร. 042-821911