อัตรากำลังพล

ตำแหน่ง อัตราอนุญาต คนครอง ตำแหน่งว่าง ช่วยราชการ ปฏิบัติหน้าที่จริง
ไป
มา
ผกก. 1 1 - -   1
รอง ผกก. 2 2 - -   2
สว. 3 2 1 -   2
รอง สว. 13 12 1     12

ผบ.หมู่(ควบ)

(ดาบตำรวจ 53 ปี)

7 - - -   7
ผบ.หมู่ 32 31 1 8   23
รวม
58 56 1 8   47