วันเสาร์, 24 มิถุนายน 2560
บริการด้วยมาตรฐานสากล ดูแลความมั่นคงด้วยใจ เพื่อให้ไทยเป็นมาตุภูมที่มั่นคงปลอดภัย
พ.ต.อ.สุนทร อรุณนารา
ผกก.ตม.จว.เลย

 

อัตรากำลังพล

ตำแหน่ง อัตราอนุญาต คนครอง ตำแหน่งว่าง ช่วยราชการ ปฏิบัติหน้าที่จริง  
ไป
มา
ผกก. 1 1 - -  
รอง ผกก. 2 2 - -  
สว. 3 3 - -  
รอง สว. 20 20 - 1 20 

ผบ.หมู่

(ดาบตำรวจ 53 ปี)

2 2 - -  
 ผบ.หมู่ 41  41   1 41 
รวม
69 69 1 3  69

 

 

พ.ต.อ.สุนทร อรุณนารา
ผกก.ตม.จังหวัดเลย

 

ร.ต.อ.จารุบุตร บุษบา
รอง สว.ตม.จว. เลย
ร.ต.อ.หญิง สุปราณี เรือนใสแก้ว
รอง สว.ตม.จว. เลย
ร.ต.อ.ณัฐดนย์ พุ่มมาก
รอง สว.ตม.จว. เลย

 

ร.ต.อ.ไพเราะ พุ่มคำ
รอง สว.ตม.จว. เลย
ร.ต.อ.หญิง ศิริวรรณ  ดวงศรี
รอง สว.ตม.จว. เลย
ร.ต.ต.สมสุข ทองโสภา
รอง สว.ตม.จว. เลย

 

 

ร.ต.ต.ประยูลย์ เพียวประเสริฐ
รอง สว.ตม.จว. เลย
ร.ต.ต.สมพงษ์ สุรชาติ
รอง สว.ตม.จว. เลย
ร.ต.ต.ธรรมนูญ ไชยจันทร์
รอง สว.ตม.จว. เลย

 

 

ด.ต.บุญส่ง โตคำนุช
ผบ.หมู่ ตม.จว. เลย
ด.ต.อนุชิต เหรียญมุง
ผบ.หมู่ ตม.จว. เลย
ด.ต.ประสิทธิ์ นนทวงศ์
ผบ.หมู่ ตม.จว. เลย

ด.ต.สุวัฒน์ ดวงศรี
ผบ.หมู่ ตม.จว. เลย
ด.ต.ดิเรกฤทธิ์ พูลสะดี
ผบ.หมู่ ตม.จว. เลย
ด.ต.เทอดเกียรติ ตันติกุล
ผบ.หมู่ ตม.จว. เลย

ด.ต.ยุทธพงษ์ อุตโรกุล
ผบ.หมู่ ตม.จว. เลย
ด.ต.กานตพงษ์ พิลา
ผบ.หมู่ ตม.จว. เลย
ด.ต.หญิง นภัสวรรณ ชมแก้ว
ผบ.หมู่ ตม.จว. เลย

ว่าง

ว่าง

ส.ต.อ.ยุทธนา หมื่นยุทธ
ผบ.หมู่ ตม.จว. เลย
   

ว่าง

ว่าง

ว่าง