Tuesday, 12 November 2019
เชื่อมต่อประชาชาติภายใต้ยุทธศาตร์แห่งความมั่นคง Global Connectivity under Thailand Nation Security
พ.ต.อ.ณัฐวุฒิ แสงเดือน
ผกก.ตม.จว.เลย

 

 

 

Presentation

 

ร่างกำหนดรายละเอียด จัดซื้อครุภัณฑ์

รายงานผลการร่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จัดหาและกำหนดราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ ครุภัณฑ์ สำนักงาน ตามโครงการ Immigration Control Database System ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย

>> อ่านรายละเอีดยเพิ่มเติม